Intervju med Don Schlesinger

Robert har gjort en intervju med självaste Don Schlesinger, en av de riktigt stora blackjackspelarna och tillika blackjackförfattarna. Här följer denna intervju. Du kan hitta originalet av intervjuen på Engelska längre ner i artikeln.

Fråga 1: När började du spela blackjack och varför?

”Jag spelade för första gången i Las Vegas, våren 1975. Jag har alltid intresserat mig för matematiken i kasinospel och sannolikhetsteorier i olika spel. Det föll sig därför naturligt att, någon dag, börja spela blackjack på kasinon.”

Fråga 2: Varför blev du intresserad för blackjack? Vad gillar du med spelet?

”Spänningen är att blackjack är ett spel, i vilket spelaren kan erhålla ett långsiktigt matematiskt övertag, så jag gillar idén att slå blackjackborden på kasinona, med andra ord, slå kasinot i deras egna spel.”

Fråga 3: Spelar du mycket på kasinon?

”Inte mycket nuförtiden. Jag brukade spela ganska regelbundet, men nu är det begränsat. Jag åker ibland till Las Vegas eller till Västindien.”

Fråga 4:

Av vilken anledning började du svara på allmänhetens frågor om blackjack och delta på olika forum? Och, hur länge har du gjort det? (Don Schlesinger är tveklöst den professionella författare som hjälper andra spelare, genom att dagligen svara på frågor av olika slag på internationella blackjack forum).

”Jag har svarat på folks frågor i mer än 20 år, till största delen för nöjes skull, eftersom jag blir glad av att kunna hjälpa andra. Jag var lärare i mer än 16 år, och är skicklig på att förklara svåra saker på ett lättförståligt vis. Till en början fick jag brev (Internet och e-post fanns ännu inte), och jag svarade på alla brev för hand, ibland blev det jättelånga brev. Jag brevväxlade med hundratals människor under mina år. Därefter började jag regelbundet att skriva spalter (”The Gospel According to Don”) åt Arnold Snyders kvalitets tidning, ”Blackjack Forum”. Dessa spalter blev grunden till det som senare resulterade i min bok, ”Blackjack Attack”. Slutligen, då Internet började erbjuda hemsidor med blackjack forum (omkring 1995), började jag att regelbundet besöka de mest respekterade och kända mötesplatserna på Internet. Idag har jag en egen sida på Arnold Snyders hemsida, www.rge21.com.”

Fråga 5: Läser du många böcker om blackjack, eller håller du dig till ”de kända”?

”Jag läser varje bok jag anser värd att läsa, men du måste inse att det finns massor av skräpböcker ute på dagens marknad. Man måste därför vara en aning diskriminerande, och inte slösa tid på smörja. Dock finns det några verkligen bra böcker om blackjack, och självklart har jag läst alla. En hobby jag har, är att dessutom läsa nya författares manuskript, då de ofta skickar sina förlagor till mig för att få en objektiv bedömning och kritik innan de publiceras. Jag tycker om att hjälpa folk på detta vis.”

Fråga 6: Vad karaktäriserar dig som en skicklig blackjackspelare? Hur är du speciell jämfört med andra kändisar inom blackjack, som Snyder, Wong, Uston, etc.?

”Jag vet inte om jag är mer speciell än de herrar du just nämnt, varav alla anses vara stjärnor inom blackjack. Jag tycker att jag gjort ett flertal bra saker under årens lopp, och dessutom nått framgångsrika resultat då jag spelat runt om i världen. Jag har njutit av att hjälpa andra, och jag tyckte det var roligt att lära andra hur man spelar blackjack. Jag tycker att jag har ganska vida vyer inom området. Jag har spelat, skrivit och lärt ut spelet i 25 år.”

Fråga 7: Krävs matematik kunskap på hög nivå för att bli en framgångsrik spelare, enligt din åsikt?

”Det underlättar att ha lätt för siffror och lite träning ger goda resultat. Jag har lärt många amatörer hur man spelar, som inte haft stora matematiska förutsättningar. Korträkning är, trots allt, enbart att räkna kort. Men, det hjälper att vara bra på siffror.”

Fråga 8: När du spelar, använder du alla tekniker skrivna i din bok, eller koncentrerar du dig enbart på korträkning, variationer och korrekta satsningar? (Jag formulerade mig dåligt på denna fråga, därför fick jag inte det svar jag väntade. Tanken var snarare, om han även koncentrerar sig på petitesser, t.ex. hur man ska klä sig för att undgå uppmärksamhet, hur man ska sitta, att många professionella tuggar tuggummi för att inte avslöja sig då de omedvetet räknar med munnen, etc.)

”Dessa faktorer är de tekniker som främst redovisas i min bok. Man kan vara hur sofistikerad som helst och bemästra många delar i spelet, men i grund och botten är det korrekt spel, korrekta satsningar och användning av ett effektivt korträkningssystem som långsiktigt genererar pengar.”

Fråga 9: Är det, enligt din åsikt, praktiskt möjligt att samtidigt använda alla de tekniker som krävs för att bli en vinnare (enligt litteratur) under press (t.ex. fort räkna ut den exakta räkningen med en decimal i spel med flera kortlekar, att använda multiparameter räkningar, multi level räkningar, olika tabeller för olika situationer beroende på croupierens uppkort, etc.?)

”Ja, det är det. Korträkning är inte hjärnkirurgi, och om du är övertygad om att prestera bra, kan du lyckas. I livets alla ansträngningar, blir vi skickligare inom
våra yrken genom att läsa, lära och träna. Samma sak gäller beträffande korträkning.”

Fråga 10: Varför ska man köpa Blackjack Attack? Hur är den annorlunda och bättre jämfört med andra blackjackböcker?

”Den är definitivt annorlunda. Blackjack Attack innehåller en mängd material som inte kan läsas någon annanstans. Jag är väldigt nöjd med de recensioner boken fått från mina jämlika. Alla citat i början och slutet av boken är äkta och är skrivna av spelare och ansedda författare, som berömde boken generöst. Jag är väldigt stolt över det. Blackjack Attack har blivit en bok som nästan automatiskt nämns då folk frågar efter en befallande, definitiv bok om blackjack.”

Fråga 11: Vem anser du vara den störste spelaren i blackjackens historia, och varför? (Du må skriva dig själv, om så är fallet).

”Det är förmodligen någon som undvikit rampljuset och som har spelat anonymt för egen vinning. Men, bland de kändaste av alla framgångsrika spelare, måste det vara Ken Uston, som ville bli känd och tillslut blev det, och mer nyligen, Tommy, Hyland, som drivit de mest resultatrika blackjack teamen under de senaste årtiondena.”

/Robert V. Lux.

Question #1: When did you start playing blackjack and why?

I played for the first time in Las Vegas, in the spring of 1975. I had always been interested in the mathematics of gaming, and in the theories of probability that applied to the various games. So, it was natural that, one day, I would come around to actually playing blackjack in a casino.

In 1976, I bought Lawrence Reveres “Playing Blackjack as a Business,” and taught myself how to count. And Ive been at it, as a hobby, for over 25 years.

How I got into the game is also outlined in the first Preface to my book, “Blackjack Attack: Playing the Pros Way,” on pp. xvii-xviii.

Question #2: How come you got interested in the game? What do you like about the game?

See the Preface and my answer, above. The attraction is that blackjack is a game in which the player can gain an advantage over the house, so I like the idea of being able to turn the tables on the casinos and beat them, so to speak, at their own game!

Question #3: Do you play much in casinos?

Not too much any more. I used to play quite regularly, but I now limit my play to occasional trips to Las Vegas or the Caribbean.

Question #4: For what reason did you start answering peoples questions on blackjack and debate on forums? And, for how long have you been doing it?

Ive been answering peoples questions for well over 20 years, purely as a hobby, because it gives me pleasure to help others. I was a teacher for over 16 years, and Im told that I have a knack for making difficult concepts easier to understand. At first, I would receive letters (the Internet and e-mail didnt exist!), and I would answer every one by hand, sometimes at great length. I must have corresponded with hundreds upon hundreds of people this way, over the years. Then, I began to write a regular column (“The Gospel According to Don”) for Arnold Snyders quarterly journal, “Blackjack Forum.” These columns formed the nucleus of material for what became, eventually, my book. Finally, when the Internet began to offer Web sites with forums on blackjack (around 1995), I became a regular at all of the most well known and respected venues. Today, I host my own page, “Dons Domain,” on Arnold Snyders rge21.com site.

Question #5: Do you read many books on blackjack, or just stick to “the famous” ones?

I read every book that I consider worthwhile, but you have to understand that there is a great deal of junk out there. So, you have to be somewhat discriminating, and not waste your time on the garbage. Nonetheless, there are some very fine works on the subject, and, of course, Ive read them all. I also consider it a hobby to proofread the manuscripts of the newer authors, who often send me their work for comments and criticism before they are published. I very much enjoy helping in this manner.

Question #6: What characterizes you as a skilled blackjack player? What makes you special compared to other blackjack celebrities, such as Snyder, Wong, Uston, etc.?

I dont know that Im any more special than the other gentlemen youve mentioned, all of whom are considered giants in the field. I like to think that Ive done several things well, over the years, in addition to playing successfully all over the world. Ive enjoyed helping others through my writings, and Ive enjoyed teaching others how to play the game. So, I like to think that Im fairly well rounded on the subject, having played, written, and taught for over a quarter of a century.

Question #7: Are math skills on a high level required in order to become a sufficient player, according to your opinion?

It helps to have a certain facility with numbers, but card counting is not calculus, and a little practice goes a long way. We taught many “laymen” how to play the game, who had very little background in what you would call formal mathematics. Card counting is, after all, just arithmetic. But, it does pay to be quick with numbers.

Question #8: When playing, do you use all techniques printed in your book, or do you simply focus on counting, basic strategy variations and correct bet sizing?

Well, those ARE most of the techniques featured in my book. One can be as sophisticated as possible and incorporate many subtleties of the game, while playing, but, in essence, proper play, bet-sizing, and the use of an effective count system are what get the money in the long run.

Question #9: Is it practically possible, according to your opinion, to use all different kinds of techniques required (according to blackjack literature) under pressure (i.e. to quickly calculate true counts in multiple deck games, to use multiparameter counts, multi level counts, different charts on each possible playing situation, depending on the dealers upcard, etc.)

Yes it is. Again, counting is not brain surgery, and if you are motivated to do well, you can succeed. In all endeavors of life, we become more skillful by reading, learning, and practicing our craft. And so, it is no different with card counting.

Question #10: Why should one buy BJ Attack? How is it different and better compared to other blackjack material?

Its definitely different! BJA contains a wealth of material that simply cant be found anywhere else. As for being better, Im very proud and pleased with the wonderful reviews the book has received from my peers. All of the quotes in the front of the book and on the back cover are genuine and come from players and other respected authorities, who were generous in their praise of the book. Im very proud of that. BJA has become the one book that is almost automatically mentioned when people ask for an authoritative, definitive work on the subject.

Question #11: Who would you consider the greatest blackjack player in history, and why? (You may say yourself, if thats the case).

Its probably someone who has avoided the spotlight and who has played in virtual anonymity for his or her entire career. But, among the most celebrated of all successful players has to be Ken Uston, who sought the limelight and became quite a celebrity, and, more recently, Tommy Hyland, who has managed the most successful blackjack teams over the past decade or more.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-06-07