Intervju med Stanford Wong

Robert har gjort en intervju med Stanford Wong och du kan hitta original versionen av intervjun på Engelska längre ner i artikeln.

1) Hur länge har du spelat blackjack?

”Sedan 1964, då jag blev 21.”

2) Av vilken orsak började du att spela?

”Det var en utmaning. Jag är en tävlingslysten person. Jag har alltid gillat utmaningar.”

3) Hur kom du på idén att skriva böcker om blackjack?

”Egentligen hade jag inga planer på att skriva någon bok. Jag hade skrivit korta förklaringar om hur man räknar kort, vilka jag gav till folk som frågade mig hur man gjorde. Då folk kom tillbaka med fler frågor, svarade jag på deras frågor skriftligen, så texten om korträkning blev bara längre och längre. Under denna tid, arbetade jag fram variationer av olika basstragegitabeller, beroende på vilka regler som används, och sammanfattade informationen i tabeller. En dag upptäckte jag, att om jag la ihop dessa två arbeten, borde det vara tillräckligt med material för att täcka en bok. Jag bestämde mig för att göra detta; det var så ”Professional Blackjack” skapades.”

4) Du anses vara en av de största i världen inom blackjack kretsar. Hur känns det (positiva och negativa sidor)?

”Det är trevligt att vara känd, så länge man enbart är känd bland få. Jag kan gå till en samling av blackjackspelare och bli behandlad som en kändis, för att sedan omedelbart återgå till att vara en normal människa. Jag skulle hata att vara så känd, att folk alltid skulle känna igen mig – jag skulle då inte ha något privatliv.”

5) Du har skrivit många framgångsrika böcker, t.ex. Professional Blackjack och Basic Blackjack. Planerar du att skriva fler böcker? Ifall detta är fallet, vad kommer de att täcka? (Här menade jag blackjackböcker, vilket dock missuppfattades)

”En möjlighet är sports betting boken jag skrev förra året: Shapr Sports Betting. Jag funderar på att utöka den och dela den i två separata böcker, en om NFL football betting och en om generell sports betting.”

6) Många människor anser att alla hänseenden, inom blackjack, har behandlats och ältats flertalet gånger, av olika författare, med deras egna ord, och hävdar att det inte finns mer att skriva om, förutom detaljer. Håller du med?

”Så länge som världen förändras kommer det alltid att finnas saker att skriva om. Nyligen t.ex., har vi sett Internet spelandet ta gestalt, ”ansiktsläsande” mjukvara, kontinuerliga kortblandare, 6:5 blackjack (istället för standard 3:2), Spansk Blackjack, SuperFun Blackjack (mer känt som SuperFun Twenty-one), och förmodligen några fler, som jag glömt. Ingen av dessa ämnen behandlas i någon av mina böcker, eftersom de inte förekom förra gången jag uppdaterade någon av mina böcker.”

7) Du anses vara en av de bästa blackjackspelarna i världen. Jag förutsätter att du läst majoriteten viktiga blackjackböcker, tillgängliga på dagens marknad. Du har förmodligen uppnått en topp nivå i ditt spelande. Tror du att du uppnått en nivå, ett klimax, eller tror du dig fortfarande kunna förbättra ditt spel och ta dig upp på ett ytterligare plan?

”Förmodligen var jag en toppnivå spelare en gång i tiden, men jag har inte uppdaterat mina spelskickligheter. T.ex. vet jag inte hur man lokaliserar blandningar (shuffle tracking) eller äss. Jag skulle kunna höja mitt spel till en högre nivå om jag velat, men jag föredrar att lägga min tid på min företagsverksamhet och min hemsida, och på att producera nytt material.”

8) Du äger den framgångsrika hemsidan www.bj21.com. Troligen den mest kända tillgängliga hemsidan. Av vilken anledning grundade du denna mötesplats för blackjackspelare?

”1995 deltog jag i den, då, enda tillgängliga blackjackdiskussionen på Internet, www.rec.gambling.blackjack, av nyhetsgrupp. Nyhetsgrupper existerar simultant på många datorer, där är ingen central dator som bestämmer. Det stora problemet med nyhetsgrupper är att skapandet av meddelanden är enkelt, men att ta bort dem är svårt, då en fast beslutsam bråkstake kan skapa kaos. Tidigt 1996, lärde jag mig om skapandet av mjukvaroprogram för att bilda något liknande till nyhetsgrupper, men på en hemsida. När ett ”message board” enbart finns tillgängligt på en hemsida, kan stötande och oseriösa meddelanden enkelt raderas. Direkt då jag hörde att ”message boards” kunde startas via en hemsida, ville jag omedelbart deltaga i en som var trogen till blackjack. Eftersom ”message board” software nyligen hade uppfunnits, fanns det inget blackjack ”message board”. Jag hade ingen hemsida under denna tid. Jag försökte att övertala några personer som redan hade spelinformation hemsidor att lägga till ett blackjack ”message board” till deras sidor, men alla vägrade. Så jag startade min egna sida, www.bj21.com.”

9) Det är sällan man ser dig på de öppna forumen. Föredrar du att förbli privat, eller tycker du bättre om att diskutera blackjack med andra blackjackförfattare, t.ex. Snyder, Schlesinger, etc.?

”Jag skriver mellan sex och tolv meddelanden om dagen, främst på SharpSportsBetting.com och de ”gröna” sidorna på bj21.com (betalsidor).”

10) Vad jag vet, satsar du normalt tusenlappar varje runda. Under senaste tiden har det förekommit intressanta diskussioner om kasinonas dåliga bemötande mot storspelande korträknare. Hur ser du på dessa förolämpningar, trakasseringar, kränkningar av personlig information, då kasinona kräver ID, person uppgifter, tar dem till det fruktade ”backroomet” (rum i kasinon, där man förr i tiden tilltog våldsamma förhörsmetoder mot misstänkta fuskare, korträknare, etc.). Har du blivit utsatt för något av detta? Om så är fallet, vad gjorde de? Vad var din reaktion?

”Jag har aldrig behandlats illa på ett kasino. Jag har alltid varit trevlig mot andra – andra besökande, croupierer, pit bossar, Kasinopersonal har alltid behandlat mig med vördnad, även när de bett mig att sluta spela blackjack eller lämna området.”

11) Har du några generella tips till folk som planerar att bli professionella?

”Jag förutsätter att du menar professionell blackjack spelare. Mitt förslag är att enbart spela blackjack som extra knäck. Gör något annat med din tid. Spela inte blackjack för att tjäna ditt dagliga bröd. Du kommer att uppskatta blackjack mycket mer om du enbart spelar på helger och semestrar.”

12) Vilket korträkningssystem använder du? Vilka har du använt under din karriär? Vilka gillade du mest, och varför? Vilka gillade du minst, och varför?

”Jag använde Thorps 10-count från Beat The Dealer när jag började, eftersom det var det enda tillgängliga systemet. Jag försökte använda Thorps Ultimate i några dagar, också från Beat The Dealer, men tyckte att det var för besvärligt. Efter det att jag använt det i en timme var jag för trött för att fortsätta spela. Jag konverterade från 10-count till hi-lo när Thorp gav ut sin andra upplaga av Beat The Dealer. Hi-lo systemet är lättare än 10-count, och är bättre på att hitta fördelsaktiga situationer när mindre än alla kort är spelade. Jag utvecklade ”Halves” systemet för egen användning, och det är det enda systemet jag använt sedan dess att jag framställde det. Det är presenterat i Professional Blackjack.”

13) Vilka blackjack förhållanden föredrar du (tillgängliga på dagens kasinon)?

”Jag gillar att kunna köpa in utan att croupieren uppmärksammar mig och jag gillar att kunna höja mina insatser utan att dra till mig uppmärksamhet. Och självklart gillar jag god penetration och bra regler.”

/Robert V. Lux

Interview with Stanford Wong (English version):

1) For how long have you been playing blackjack?

“Since 1964, when I turned 21.”

2) For what reason did you start playing the game?

“It was a challenge. I’m a competitive person; I’ve always been attracted to challenges.”

3) How did you come up with the idea to write books on the subject?

“Initially I did not intend to write a book. I had written up a short explanation of how to count cards that I gave to people who asked me how to do it, and as people came back with questions I wrote up answers to their questions, so my paper on card counting got longer and longer. At the same time I was working out strategy numbers for various rules variations, and accumulating that information in the form of tables. One day I realized that if I put those two projects together, it looked like enough volume to be a book. So I decided to do just that; that’s how Professional Blackjack was created.”

4) You are considered one of the greatest names in the world of blackjack. How does it feel (positive and negative sides)?

“It’s nice to be famous, as long as you are famous to only a small number of people. I can go to a gathering of blackjack players and be treated like a celebrity, and then immediately go back to being an ordinary person. I’d hate to be so famous that people would recognize me in public – I’d have no privacy.”

5) You have written many successful books, i.e. Professional Blackjack and Basic Blackjack. Have you got any plans on writing any further books? If so, what will they cover?

“One possibility is the sports-betting book I wrote last year: Sharp Sports Betting. I am thinking of expanding it and splitting it into two books, one on betting NFL football and one on general sports betting.”

6) Many people consider all aspects of the game have been covered several times, in different words by different authors, and claims there are basically no more facts to add and write about, except for details. Do you agree?

“As long as the world keeps changing, there will always be new things to write about. Recently, for example, we have seen the emergence of Internet gambling, facial-recognition software, continuous shufflers, 6:5 blackjack, Spanish blackjack, SuperFun blackjack, and probably a few more I have left out. None of those topics are covered in my blackjack books because they did not exist the last time I revised any of my books.”

7) You are considered one of the greatest blackjack players on earth. I presume you have read most of the valuable books on blackjack, available on today’s market. You probably have reached a top level of your play. Do you believe you’ve attain a level, a climax, or do you suppose you, yet, may improve your game and bring it to an even higher level?

“I probably was a top-level player at one time, but I have not kept my playing skills up to date. I do not, for example, know how to shuffle track or locate aces. I could bring my game to a higher level if I wanted to, but I’d rather devote my time to managing my business and my websites, and to creating new material.”

8) You own the very successful blackjack homepage, www.bj21.com. Probably the most famous homepage accessible. For what reason did you found this meeting place for blackjack players?

“In 1995 I was participating on the only Internet blackjack discussion available at the time, rec.gambling.blackjack, a newsgroup. Newsgroups exist on many computers simultaneously; there is no one central computer in charge. The main problem with newsgroups is that creating messages is easy but removing them is difficult; thus a determined troublemaker can cause havoc. In early 1996 I learned about the creation of software to set up something similar to a newsgroup, but on a web site. When a message board exists on only one website, problem messages can be removed easily. As soon as I heard that a message board could be set up on a web site, I wanted to participate on one devoted to blackjack. Since message-board software had just been invented, there was no blackjack message board. I did not have a website at the time. I tried to talk a few people who already had gambling-information websites into adding blackjack message boards to their sites, but they all declined. So I started my own, BJ21.com.”

9) You are rarely seen around on the public forums. Do you prefer to maintain private, or do you prefer discussing blackjack with other blackjack authors, such as Snyder, Schlesinger, etc.?

“I post between a half dozen and a dozen messages a day, mostly on SharpSportsBetting.com and the green-chip pages of BJ21.com.”

10) As far as I am concerned, you are a black bettor. Lately, there have been some interesting discussions on the bad casino treatments against black betting card counters. How do you react on casino harassment, insults, personal invective, when the casinos ask for ID, personal information, backroom them, etc. Have you been a victim of any of this? If so, what did they do? What was your reaction?


“I have never been treated harshly in a casino. I always act friendly toward everyone — other customers, dealers, and pit supervisors. Casino personnel have always treated me politely, even when asking me to stop playing blackjack or leave the premises.”

11) Do you have any general piece of advice to people who consider becoming professionals?

“I presume you mean becoming blackjack professionals. My advice is to play blackjack as a sideline only. Do something else with the bulk of your time. Do not play blackjack as your major source of income. You will enjoy blackjack much more if you play only on weekends and vacations.”

12) Which card counting system do you use? Which have you been using during your career? Which did you like the most, and why? And, which did you dislike the most? For what reasons?

“I used Thorp’s 10-count from Beat the Dealer when I first started, because that was the only system available. I tried Thorp’s Ultimate, also from Beat the Dealer, for a few days, but found it exhausting; after using it for an hour, I was too tired to keep playing. I switched from the 10-count to the high-low when Thorp published the second edition of Beat the Dealer. The high-low is easier than the 10-count, and is better at finding situations of advantage when less than all the cards are used. I worked out the halves system for my own use, and that is the only system I have been using since I created it. It is presented in Professional Blackjack.”

13) Which blackjack conditions do you prefer (available ones in today’s casinos)?

“I like to be able to buy in without the dealer calling attention to me, and I like to be able to raise my bets without attracting any attention. And of course I like good penetration and good rules.”

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-08-06